CAREER AT SPHINX

We brought on board
individuals who consistently
bring passion to their work.

We are Hiring

Java Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu khách hàng Đề xuất các phương án kỹ thuật hợp lý, hiệu quả, đảm bảo

SAP ABAP Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển các chức năng, bảo trì và cải tiến các module trong SAP-ERP bằng ABAP. Thực hiện phân tích yêu cầu, thiết kế

Business Analyst IT (Senior)

Expired 1. Mô tả công việc: Hiểu quy trình làm việc của khách hàng Chịu trách nhiệm quản lý các mối quan hệ đa luồng với khách hàng Cung cấp

Project Management

Expired 1. Mô tả công việc Xác định phạm vi và mục tiêu của dự án Dự đoán các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu và quản

SAP FICO (Middle)

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển các CR liên quan tới SAP FICO Làm việc với End User để lấy yêu cầu, phân tích thiết kế, cấu hình,

.NET Developer (Middle)

Expired 1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu khách hàng Đề xuất các phương án kỹ thuật hợp lý, hiệu quả, đảm bảo

Data Engineer

Expired 1. Mô tả công việc: Có kỹ năng xây dựng Data Lake trên hệ sinh thái Hadoop, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, triển khai

Senior Sale IT

Expired 1. Mô tả công việc: Làm việc với Ban giám đốc để xác định mục tiêu kinh doanh. Tìm kiếm & liên hệ để tham gia các hiệp hội,

Front-end Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển và duy trì các giao diện người dùng tương tác cho các sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi bằng cách