Author Archives: admin

Java Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu...

SAP ABAP Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển các chức năng, bảo trì và cải...

Business Analyst IT (Senior)

Expired 1. Mô tả công việc: Hiểu quy trình làm việc của khách hàng Chịu...

Project Management

Expired 1. Mô tả công việc Xác định phạm vi và mục tiêu của dự...

SAP FICO (Middle)

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển các CR liên quan tới SAP FICO...

.NET Developer (Middle)

Expired 1. Mô tả công việc: Phối hợp cùng PM/BA để nắm được nhu cầu...

Data Engineer

Expired 1. Mô tả công việc: Có kỹ năng xây dựng Data Lake trên hệ...

Senior Sale IT

Expired 1. Mô tả công việc: Làm việc với Ban giám đốc để xác định...

Front-end Developer

Expired 1. Mô tả công việc: Phát triển và duy trì các giao diện người...